Warunki gwarancji

Co jest objęte gwarancją ?
Brand-Rex gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że produkty wyspecyfikowane w poszczególnych 
Modułach Gwarancyjnych (systemu), o ile zostały zainstalowane zgodnie z instrukcjami Brand-Rex:

 1. są wolne od wad fabrycznych;
 2. są zgodne ze specyfikacją wykonawczą wyszczególnioną w odpowiednich k artach katalogowych firmy Brand-Rex i odpowiednim Module Gwarancyjnym;
 3. przewyższą parametry łącza i kanału określone w Module Gwarancyjnym;
 4. będą wspierać wszelkie obecne i przyszłe aplikacje określone w Module Gwarancyjnym.

Jak długo  ?
Gwarancja na Certyfikowany System firmy Brand-Rex jest ważna przez 25 lat od daty wystawienia certyfikatu.
Zainstalowane produkty, które nie zostały zarejestrowane jako system objęty gwarancją są objęte 
standardową rękojmią, o której mowa w naszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Co zrobimy ?
W przypadku uznanej reklamacji:

 1. Brand-Rex dokona bezpłatnie wymiany lub naprawy każdej uszkodzonej części oraz
 2. o ile system zainstalowany został przez certyfikawanych instalatorów firmy Brand-Rex, BrandRex pokryje koszty robocizny związanej z wymianą i/lub instalacją uszkodzonych komponentów.

Warunki
Gwarancja jest ważna o ile spełnione są następujące warunki:

 1. System był zarejestrowany w firmie Brand-Rex przed jego zainstalowaniem.
 2. Wszystkie komponenty systemu są nowe i nie były wcześniej używane. 
 3. Wszystkie kable krosowe, układy równoważące i rozgałęziacze użyte do połączenia urządzeń lub łączy są oryginalnymi produktami firmy Brand-Rex, lub zostały jednoznacznie zaakceptowane przez firmę.
 4. Komponenty systemu były składowane i użytkowane w środowisku i warunkach takich, dla jakich je zaprojektowano oraz zostały one zainstalowane zgo dnie z instrukcjami firmy Brand-Rex.
 5. system został albo:
  • zainstalowany przez wyszkolonych Certyfikowanych Partnerów lub
  • zainstalowany zgodnie z instrukcjami firmy Brand-Rex ORAZ dokumentacja podana w dokumencie „Jak uzyskać Gwarancję korzystając z instalatorów bez uprawnień” została odpowiednio wykonana i zweryfikowana przez firmę Brand-Rex.
 6. Wszystkie dane o instalacji muszą być uaktualnione aby odzwierciedlić wszelkie czynności konserwacyjne, uzupełnienia lub zmiany itp. Brand-Rex nie ponosi odpowiedzialności za żadne modyfikacje wykonane po wystawieniu Certyfikatu o ile nie spełniają one warunków tej gwarancji. Niezastosowanie się do tej procedury gwarancji w przypadku zmian spowoduje unieważnienie pierwotnej gwarancji. 
 7. Brand-Rex pokryje tylko koszty robocizny związanej z ponowną instalacją wadliwych komponentów o ile pracę wykonają autoryzowani instalatorzy firmy Brand-Rex. Według uznania firmy Brand-Rex, autoryzowanymi instalatorami  mogą być ci sami instalatorzy, którzy zgodnie z kontraktem wykonali pierwotną instalację, lub mogą to być inni instalatorzy.

W przypadku reklamacji:

 1. Użytkownik Końcowy musi najpierw wykluczyć przyczyny uszkodzenia niezwiązane z firmą Brand-Rex.
 2. Każda reklamacja gwarancyjna musi być najpierw zgłoszona do instalatorów lub do firmy BrandRex w terminie 5 dni od wykrycia domniemanego defektu.
 3. Gdy prace były wykonywane przez instalatora nie posiadającego uprawnień:
  • Użytkownik Końcowy musi udowodnić, że używany był odpowiedni projekt systemu oraz, że instalacja, użytkowanie i konserwacja były zg odne z instrukcjami firmy Brand-Rex.
  • Dokumentacja systemu i rejestr czynności konserwacyjnych muszą być udostępnione firmie Brand-Rex na żądanie.
 4. Użytkownik Końcowy musi umożliwić dostęp do systemu instalatorom firmy Brand-Rex lub instalatorom wskazanym przez firmę Brand-Rex.
 5. Naprawa bądź wymiana uszkodzonych części może być dokonana jedynie pod warunkiem dokonania przez firmę Brand-Rex oględzin i sprawdzenia systemu przed usunięciem, wymianą lub naprawą uszkodzonych części.
 6. Wszystkie spory związane z niniejszą gwarancją są regulowane prawem brytyjskim bez możliwości odwołania się do wyboru warunków prawnych.

Wyłączenia
Gwarancja nie obejmuje reklamacji, które dotyczą m. in. następujących przypadków: 

 1. Instalacje i konserwacja jakiejkolwiek części systemu należącego do Użytkownika Końcowego  – np. części istniejącej przed zainstalowaniem systemu objętego gwarancją.
 2. Produktów nie określonych jednoznacznie w stosownym Module Gwarancyjnym.
 3. Produktów nie dostarczonych bezpośrednio lub przez kanały zaaprobowane przez firmę BrandRex.
 4. Uszkodzenia powstałe w wyniku przemieszczenia, zmian lub uzupełnień wykonanych przez stronę inną niż uprawnieni instalatorzy.
 5. Uszkodzenia wynikłe z niezgodnego lub niewłaściwego projektu systemu, instalacji, użytkowania lub naprawy przez nieupoważnionych instalatorów.
 6. Uszkodzenia powstałe w wyniku wszelkich przypadków niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku lub umyślnego uszkodzenia.
 7. Urządzenia aktywne (np. mediakonwerterów światłowód-miedź) są jednoznacznie wyłączone z zakresu 25-letniej gwarancji.
 8. Wszelkie ściśle określone wyłączenia odnoszące się do danego Modułu Gwarancyjnego i w nim wyszczególnione.
 9. Kable zanurzone w wodzie lub cieczy lub narażone na działanie farb lub rozpuszczalników.

Ograniczenia
Gwarancje zawarte w tym dokumencie zastępują wszelkie ustawowe gwarancje jednoznaczne lub domniemane, w tym gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Sposoby zadośćuczynienia podane w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi sposobami zadośćuczynienia, jakie obejmuje udzielona gwarancja. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego kontraktu, całkowita odpowiedzialność firmy Brand-Rex wynikająca z niniejszego kontraktu lub z nim związana, wynikła z zerwania kontraktu, ustawowej gwarancji lub tp. nie może w żadnym przypadku przewyższać naprawy, usunięcia, ponownego zainstalowania uszkodzonej części, w odniesieniu do której zgłoszona była reklamacja. Z wyjątkiem przypadku obrażeń cielesnych firma Brand-Rex nie odpowiada za żadne szczególne, 
bezpośrednie, przypadkowe ani pośrednie szkody, ponadto firma Brand-Rex nie może odpowiadać za utratę zdolności użytkowania, danych, zysku, dochodu, transakcji, ekonomicznej lub finansowej, niezależnie od tego, czy były uznane jako konsekwencja lub wynikły bezpośrednio i w sposób naturalny z zajścia, które dało powód do wniesienia reklamacji.