Warunki gwarancji

Co jest objęte gwarancją ?
Brand-Rex gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że produkty wyspecyfikowane w poszczególnych
Modułach Gwarancyjnych (systemu), o ile zostały zainstalowane zgodnie z instrukcjami Brand-Rex:

1.są wolne od wad fabrycznych;
2.są zgodne ze specyfikacją wykonawczą wyszczególnioną w odpowiednich k artach katalogowych firmy Brand-Rex i odpowiednim Module Gwarancyjnym;
3.przewyższą parametry łącza i kanału określone w Module Gwarancyjnym;
4.będą wspierać wszelkie obecne i przyszłe aplikacje określone w Module Gwarancyjnym.

Jak długo ?
Gwarancja na Certyfikowany System firmy Brand-Rex jest ważna przez 25 lat od daty wystawienia certyfikatu.
Zainstalowane produkty, które nie zostały zarejestrowane jako system objęty gwarancją są objęte
standardową rękojmią, o której mowa w naszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Co zrobimy ?
W przypadku uznanej reklamacji:

1.Brand-Rex dokona bezpłatnie wymiany lub naprawy każdej uszkodzonej części oraz
2.o ile system zainstalowany został przez certyfikawanych instalatorów firmy Brand-Rex, BrandRex pokryje koszty robocizny związanej z wymianą i/lub instalacją uszkodzonych komponentów.
Warunki
Gwarancja jest ważna o ile spełnione są następujące warunki:

1.System był zarejestrowany w firmie Brand-Rex przed jego zainstalowaniem.
2.Wszystkie komponenty systemu są nowe i nie były wcześniej używane.
3.Wszystkie kable krosowe, układy równoważące i rozgałęziacze użyte do połączenia urządzeń lub łączy są oryginalnymi produktami firmy Brand-Rex, lub zostały jednoznacznie zaakceptowane przez firmę.
4.Komponenty systemu były składowane i użytkowane w środowisku i warunkach takich, dla jakich je zaprojektowano oraz zostały one zainstalowane zgo dnie z instrukcjami firmy Brand-Rex.
5.system został albo:

  • zainstalowany przez wyszkolonych Certyfikowanych Partnerów lub
  • zainstalowany zgodnie z instrukcjami firmy Brand-Rex ORAZ dokumentacja podana w dokumencie „Jak uzyskać Gwarancję korzystając z instalatorów bez uprawnień” została odpowiednio wykonana i zweryfikowana przez firmę Brand-Rex.

6.Wszystkie dane o instalacji muszą być uaktualnione aby odzwierciedlić wszelkie czynności konserwacyjne, uzupełnienia lub zmiany itp. Brand-Rex nie ponosi odpowiedzialności za żadne modyfikacje wykonane po wystawieniu Certyfikatu o ile nie spełniają one warunków tej gwarancji. Niezastosowanie się do tej procedury gwarancji w przypadku zmian spowoduje unieważnienie pierwotnej gwarancji.
7.Brand-Rex pokryje tylko koszty robocizny związanej z ponowną instalacją wadliwych komponentów o ile pracę wykonają autoryzowani instalatorzy firmy Brand-Rex. Według uznania firmy Brand-Rex, autoryzowanymi instalatorami mogą być ci sami instalatorzy, którzy zgodnie z kontraktem wykonali pierwotną instalację, lub mogą to być inni instalatorzy.

W przypadku reklamacji:

  • 1.Użytkownik Końcowy musi najpierw wykluczyć przyczyny uszkodzenia niezwiązane z firmą Brand-Rex.
    2.Każda reklamacja gwarancyjna musi być najpierw zgłoszona do instalatorów lub do firmy BrandRex w terminie 5 dni od wykrycia domniemanego defektu.
    3.Gdy prace były wykonywane przez instalatora nie posiadającego uprawnień:
  • Użytkownik Końcowy musi udowodnić, że używany był odpowiedni projekt systemu oraz, że instalacja, użytkowanie i konserwacja były zg odne z instrukcjami firmy Brand-Rex.
  • Dokumentacja systemu i rejestr czynności konserwacyjnych muszą być udostępnione firmie Brand-Rex na żądanie.

4.Użytkownik Końcowy musi umożliwić dostęp do systemu instalatorom firmy Brand-Rex lub instalatorom wskazanym przez firmę Brand-Rex.
5.Naprawa bądź wymiana uszkodzonych części może być dokonana jedynie pod warunkiem dokonania przez firmę Brand-Rex oględzin i sprawdzenia systemu przed usunięciem, wymianą lub naprawą uszkodzonych części.
6.Wszystkie spory związane z niniejszą gwarancją są regulowane prawem brytyjskim bez możliwości odwołania się do wyboru warunków prawnych.

Wyłączenia
Gwarancja nie obejmuje reklamacji, które dotyczą m. in. następujących przypadków:

1.Instalacje i konserwacja jakiejkolwiek części systemu należącego do Użytkownika Końcowego – np. części istniejącej przed zainstalowaniem systemu objętego gwarancją.
2.Produktów nie określonych jednoznacznie w stosownym Module Gwarancyjnym.
3.Produktów nie dostarczonych bezpośrednio lub przez kanały zaaprobowane przez firmę BrandRex.
4.Uszkodzenia powstałe w wyniku przemieszczenia, zmian lub uzupełnień wykonanych przez stronę inną niż uprawnieni instalatorzy.
5.Uszkodzenia wynikłe z niezgodnego lub niewłaściwego projektu systemu, instalacji, użytkowania lub naprawy przez nieupoważnionych instalatorów.
6.Uszkodzenia powstałe w wyniku wszelkich przypadków niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku lub umyślnego uszkodzenia.
7.Urządzenia aktywne (np. mediakonwerterów światłowód-miedź) są jednoznacznie wyłączone z zakresu 25-letniej gwarancji.
8.Wszelkie ściśle określone wyłączenia odnoszące się do danego Modułu Gwarancyjnego i w nim wyszczególnione.
9.Kable zanurzone w wodzie lub cieczy lub narażone na działanie farb lub rozpuszczalników.

Ograniczenia
Gwarancje zawarte w tym dokumencie zastępują wszelkie ustawowe gwarancje jednoznaczne lub domniemane, w tym gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Sposoby zadośćuczynienia podane w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi sposobami zadośćuczynienia, jakie obejmuje udzielona gwarancja. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego kontraktu, całkowita odpowiedzialność firmy Brand-Rex wynikająca z niniejszego kontraktu lub z nim związana, wynikła z zerwania kontraktu, ustawowej gwarancji lub tp. nie może w żadnym przypadku przewyższać naprawy, usunięcia, ponownego zainstalowania uszkodzonej części, w odniesieniu do której zgłoszona była reklamacja. Z wyjątkiem przypadku obrażeń cielesnych firma Brand-Rex nie odpowiada za żadne szczególne,
bezpośrednie, przypadkowe ani pośrednie szkody, ponadto firma Brand-Rex nie może odpowiadać za utratę zdolności użytkowania, danych, zysku, dochodu, transakcji, ekonomicznej lub finansowej, niezależnie od tego, czy były uznane jako konsekwencja lub wynikły bezpośrednio i w sposób naturalny z zajścia, które dało powód do wniesienia reklamacji.

NETANEX Sp. z o.o., Sp. Kom.
ul. Klonowa 77,
05-532 Orzeszyn

k

Dane kontaktowe

Właściciel:
+48 604 475 500
Kontakt mailowy: kontakt@netanex.pl

Dane firmowe

KRS 0000524541
NIP: 123 129 12 22
REGON: 147487318